Thursday, July 28, 2016

Puxian Min Tone Number to Báⁿ-uā-ci̍ Tonal Mark Conversion

  Puxian Min Tone Number to Báⁿ-uā-ci̍ Tonal Mark Conversion / 莆仙語數字調號 - 莆仙語(興化語)平話字聲調轉換 Share on Facebook


This keyboard enables you to type the Puxian Min language in Báⁿ-uā-ci̍ without the need to install any keyboard package.

          

Puxian Min Tone Number to Báⁿ-uā-ci̍ Tonal Mark Conversion
莆仙語數字調號 - 莆仙語(興化語)平話字聲調轉換

 
Type or copy a text:
 
 
eg. bann3-ua2-ci8 biann8-ing:
   
here you get it in Romanized Puxian Min (Hing-hua̍-gṳ̂) tones (eg. Báⁿ-uā-ci̍ bia̍ⁿ-ing):   
 
   


Puxian Min tones
Tone
number
Tone
Name
Báⁿ-uā-ci̍
accent
Sample Text
0 (yin level/陰平) Neutral a gi0 (基) = gi
2 (yang departing/陽去) Macron ā si2 (是)= sī
3 (yang level/陽平) Acute á nang3 (人)= náng
4 (yin departing/陰去) Grave à
5 (yang entering/陽平) Circumflex â ia5 (野)= iâ
8 (yang entering/陽入) Stress a̍h hua8 (化)= hua̍


Notes: The 4th tone is not used in Hinghwa literature so you will not need to type that particular tone.
The Puxian Min language does not have the Acute tone nor the Double Macron tone, hence the tone numbers 1 and 6 do not apply here.

Try typing these phrases:
*ging-nua8 ting-ni3 ceeh-heo5 = Ging-nua̍ ting-ní ce̤h-heô
*gua5 beoh choi2 ta-laau3 = Guâ beoh chōi ta-lá̤u
*po3-cheng3-chi2 si2 seoh8 gaa3 daa2-kih-chi2 = Pó-chéng-chī sī seo̍h gá̤ dā̤-kih-chī
*ki5-tau3 sioong2-da8 choong8-choo8 ting-daa2 = Kî-táu Siō̤ng-Da̍ cho̤̍ng-cho̤̍ ting-dā̤


To display:
*The word "sa̤" (西), you type "saa"
*The word "dá̤" (提), you type "daa3"
*The word "sā̤uⁿ" (升), you type "saaunn2"
*The word "gâ̤ⁿ" (揀), you type "gaann5"
*The word "ca̤̍" (這), you type "caa8"


Bonus shortcuts!:
*The letters "ukgb", will display as "Duā Beoh-le̍h-deng gah Bō̤ A̍i-cî-láng Léng-ha̍h Ó̤ng-go̤h"
*The letters "usa", will display as "Mǐ-lī-gíng Hō̤-ce̤̿ng-gŏ"
*The letters "rok", will display as "Dāi-háng Míng-go̤h"
*The letters "roc", will display as "De̤ng-huá Míng-go̤h"
*The word "hksar", will display as "Hio̤ng-gâng De̍h-be̍h Héng-ci̍ng-kṳ"
*The word "prc", will display as "De̤ng-huá Cíng-míng Gē̤ng-hó̤-go̤h"


For the following commonly used words, simply type [spacebar] [Name of word] [spacebar] :

* caaunn = Ca̤uⁿ (章)
* kuann = kua̍ⁿ (看)
* dauuh = daṳ̍h
* ceeng = cé̤ng (從)
* goong = gô̤ng (講)
* aaso = Á̤-so (耶穌)
* nang = náng (人)
* laau = lâ̤u (了)
* seoh = seo̍h
* leoh = leo̍h
* ngsi= n̄g-sī(毋是)
* gua = guâ (我)
* gaa = gá̤ (個)
* seo = seō (書)
* beo = beó
* see = sê̤
* ceo = ceo̍
* gau = ga̍u
* nng = nn̄g (兩)
* caa = ca̤̍ (這)
* cuu = Cṳ̂ (主)
* duu = dṳ̂ (你)
* heh = he̍h (或)
* kuu = kṳ̍ (去)
* mia = miá̍ (名)
* loo = lō̤
* dua = duā (大)
* ua = uā (話)
* si = sī (是)
* ia = iā (也)
* aa = ā̤ (會 / 能夠)
* e = ē (的)
* u = ū (有)
* a = ā (啊)If you want shortcuts for any other long official placenames, two (or more) character words or if you spot any mistakes / have any recommendations for improvement, just send me a message or leave a comment below. Thank you and enjoy!  

 

Are you looking for Puxian Min text to practice typing? Try typing this page: Bible

See Also: Chinese Character to Puxian Min Transliterator  
  Last changed: July 28, 2016 Report mistake
 
   

No comments:

Post a Comment