Wednesday, August 17, 2016

John 3:16 in languages that use cyrillic

John Chapter 3:16 in various languages

Note: John 3:16 has not yet been translated into the following 38 languages of the current CIS or former USSR:
* 1 Abaza
* 2 Abkhaz
* 3 Aghul
* 4 Bezhta
* 5 Chukchi
* 6 Chulym
* 7 Dargin / Dargwa
* 8 Dolgan
* 9 Enets
* 10 Even
* 11 Evenki
* 12 Itelmen
* 13 Juhuri
* 14 Kabardian
* 15 Ket
* 16 Khanty
* 17 Khinalug
* 18 Komi-Permyak
* 19 Koryak
* 20 Krymchak
* 21 Kryts
* 22 Lak
* 23 Nanai
* 24 Nganasan
* 25 Nivkh
* 26 Rushani
* 27 Rutul
* 28 Kildin Sami
* 29 Selkup
* 30 Shughni
* 31 Talysh
* 32 Tsakhur
* 33 Tsez
* 34 Udi
* 35 Yaghnobi
* 36 Yazgulyam / Yazghulami
* 37 Wakhi
* 38 Yukagir


If you are a native speaker of one of these languages listed above (or have obtained a translation from a native speaker of one of the languages listed above), then you can send me an email with your translation.
Non Former-USSR languages:
Language Cyrillic Text Latin Text
English/Инглиш Фо Год соу лавт зэ волд зэт Хи гейв Хис ван энд oнли Сан, зэт хуэвер биливс ин хим шел нот пэриш бат хэв этенал лайф. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. (NIV, 1978)
French/Франсэ Ан эффе, Дьё а тант эме лё монд киль а доннэ сон Фис юник афэн кё киконк круа ан люи нэ перис па мэ э ля ви этернель. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (La Segond 21, 2007)
German/Деуч Денн Готт ҳат дие Меншен со сеҳр гелиебт, даҫ ер сеинен еинзиген Соҳн фўр сие ҳергаб. Єдер, дер ан иҳн глаубт, вирд нихт зугрунде геҳен, сондерн дас евиге Лебен ҳабен. (Ҳоффнуӊ фўр алле, 1996) Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. (Hoffnung für alle, HFA 1996)
Greek(Modern)/Эллиника Эпиди, мэ тэтъон тропо агаписэ о тэос тон космо, остэ эдосэ тон Ио ту тон монойeни, йа(я) на ми хати катэнас пу пистэви с’ афтон, алла на эхи эониа зои. Eπειδή, με τέτοιον τρόπο3 αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. (H Αγία Γραφή στη Δημοτική, 1994)
Latin Transliteration: Epidí, me tétion trópo3 agápise o Theós ton kósmo, óste édose ton Yió tou ton monoyení, yia na mi khathí kathénas pou pistévi s’ aftón, allá na ékhi aiónia zí. (FPB, 1994)
Church Slavonic /Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ Та́кѡ бо воꙁлюбѝ б҃гъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ и҆ с҃на своєго̀ є҆диноро́днаго да́лъ є҆́сть, да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ о҆́нь нє поги́бнєтъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.
Glagolitic version:
Ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻ ⰿⰻⱃⰰ · ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰻⱀⱁⱍⱔⰴⰰⰰⰳⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ · ⰴⰰ ⰲⱐ{ⱄⱑ}ⱄⱑⰽⱏ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ · ⱀⱏⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ (source)
Tákō bo vozli͡ubì b҃gʺ mī́rʺ, i͡a҆́kō i҆ s҃na svoegò e҆dinoródnago dálʺ e҆́stʹ, da vsę́kʺ vě́rūęĭ vʺ o҆́nʹ ne pogíbnetʺ, no i҆́matʹ zhivótʺ vě́chnȳĭ. (Transliteration from Podolak.net)
Portuguese/Португуьес Порке Деус танто амоу о мундо ке деу о сеу Филхо Унигьенито, пара ке тодо о ке неле чрер нъо переца, мас тенха а вида етерна. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito[d], para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (NVI, 1993)
Italian / Италиано Поике Дио а танто амато ил мондо, ке а дато ил суо унигенито Фиљо, аффинке киункуэ кредэ ин луи нон периска, ма аббиа вита этэрна Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. (Nuova Diodati)
Neopolitan / Напулитано Ратә ка Ддиә авә тантә аматә о муннә, ка ратә о фиљә суољә униггенитә, аффиналә ка туттә киллә ка креән а иссә нун морән, ма авессәнә вита етернә. Ratə ca Ddiə avə tantə amatə 'o munnə, ca ha ratə o figlə suoiə uniggenitə, affinalə ca tuttə chillə ca creən a issə nun morən, ma avessənə vita eternə.
Welsh/Къмраеѓ До, карођ Дыу ъ бъд ѓъмаинт нес иђо рои еи ыниѓ Ваб, ер муън и боб ын съ'н креды ънђо ев беидио â мънд и ђистръу онд каел бъуъд траѓуъђол. (Беибл Къмраеѓ Неуъђ Диуъѓиедиѓ, 2004) Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. (Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCN), 2004)
Japanese/Нихонго Ками ва, соно хиториго о о атаэ ни наtта ходо ни, йо о айса рэта. Хиториго о синдзиру моно га хитори мо хоробинаидэ, эйиен но иноти о эру тамэдэару. (Син Кёдояку Сэисё, 1987) Kami wa, sono hitorigo o o atae ni natta hodo ni, yo o aisa reta. Hitorigo o shinjiru mono ga hitori mo horobinaide, eien no inochi o eru tamedearu. (Shin Kyōdōyaku Seisho, 1987)
Chinese/Чжунвэнь Шэнь ай шижэнь, шэньчжи ба та дэ душэнцзы цы гэй тамэнь, цзяо ице синь та дэ, бу чжи меван, фань дэ юншэн. Shérn ài shìr rérn, shèrn zhìr bă tā der dóo shērng zĭr tsìr géy tā měrn, jyào yí chyàir sìn tā der, bóo zhìr myè wáng, făn dér yǒong shērng. (CNV, 1992)
Korean/Хангуго Хананимгкесо сесанъыль ичхором саранхасёсо веадыльыль джусёссыни, инын кырыль митнын сараммада мёльманхаджи анго ёнсэнъыль отге харёнын косида. Hananimkkeseo sesangeul icheoreom saranghasyeoseo oeadeureul jusyeosseuni, ineun geureul mitneun sarammada myeolmanghaji anhgo yeongsaengeul eotge haryeoneun geosida. (RNKSV, 2001)
Manchu/Манжу гисун Эндури жалан ниялма бэ хайрамэ, гэли дабанамэ ини даму жуй бэ цэндэ бумэ, эйтэн имбэ акдара нинғэ гукубураку бимэ элэманға энтэхэмэ тутамэ мутэбумби. Enduri jalan niyalma be hairame, geli dabaname ini damu jui be cende bume, eiten imbe akdara ningge gukuburaku bime elemangga enteheme tutame mutebumbi.
Turkish / Турци Аллах дюняйы йойле чок севди ки, бириҗик семави Оғлуьну феда этти. Йойле ки, Оьна иман эден хелâк олмасын, эбеди хаята кавушсун (Халк Дилинде Инҗил, 2012). Allah dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik semavî Oğlu'nu feda etti. Öyle ki, O'na iman eden helâk olmasın, ebedî hayata kavuşsun.(Halk Dilinde İncil, 2012, for alternate version, see here.)
Persian / Форсӣ Зеро худои ҷаҳонро он қадр муҳаббат кард ки писари ягонаи худро дод то ҳар ки ба у ӣмон оварад ҳалок нагардад, балкии ҳаёт ҷовидон ёбад. Zêrâ Xudâi jahânrâ ân qadr muhabbat kard ki pisari yagânai xudrâ dâd tâ har ki ba u îmân âvarad halâk nagardad, balkii hayât jâvidân yâbad. (NMV, 2014)
Hebrew(Modern)/Иври́т Ки ко аһа́в элоһи́м эт һаола́м ад ки ната́н эт бно йехидо́ лема́ан ло йова́д коль һамаами́н бо э́ла йинха́ль хайе́ ола́м. Ki̇y kֺ̇h ʼáhab ʼèlòhiym ʼeţ háʻwòlám ʻad ki̇y náţan ʼeţ bĕ̇nwò yĕẖiydwò lĕmaʻan lòʼ yֺʼbad ká̇l hamȧʼàmiyn ḃwò, ʼelá̇ʼ yinĕẖal ẖayé̇y ʻwòlám. (HNT, 2010)
Arabic / Альа̄рабӣа̄х Хакда ьаҳбб аллаху альа̄лама ҳата̄ ўахаба а̄бна̄ху альауҳада, фала̄ я̄хлика кулл ман юўьмину бих, бал такуну ла̄ху алҳа̄я̄ту альабдӣ. Hakḏā ʾaḥbb Allahu alʿālama ḥatā wahaba abnahu alʾawḥada, falā yahlika kull man yuʾminu bih, bal takūnu lahu alḥayātu alʾabdi. (HNT, 2010)
If your language or dialect is not found below, you can send me an email with your translation.

Former-USSR languages:
Language Cyrillic Text Latin Equivalent
Armenian/Хайерен
(hy)
Кани вор Астуац айнкан сирец ашхары, вор минчев иск ир миацин Вордун туец, ворпесзи, ов нран ауатум э, чкорчи, айл ындуни йауитенакан кэанкы. K’ani vor Astuats aynk’an sirets’ ashkharhy, vor minch’yev isk ir miatsin Vordun tuets’, vorpeszi, ov nran hawatum e, ch’korch’i, ayl ynduni yawitenakan keank’y.
Belarusian/Беларуская
(be)
Бо так палюбіў Бог сьвет, што Сына Свайго Адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыцьцё вечнае. Bo tak paljubiw Bog s"vjet, shto Syna Svajgo Adzinarodnaga addaw, kab kozhny, hto vjeryc" u Jago, nje zaginuw, alje mjew zhyc"cjo vjechnaje.
Estonian/Ээсти
(et)
Сест нында он Юмал маайлма армастануд, эт Та Ома Аинузюндинуд Поя, он аннуд, эт юкски, кес Темассе узуб, эй саакс хукка, вайд эт темал олекс игавене элу. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta Oma Ainusündinud Poja, on annud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.
Georgian/Картули ена
(ka)
Рамэҭу эсрэҭ шэиҟуара Ҕмэрҭман соҧэли эсэ, виҭармэд дзэца ҭвиси мхолод-шобили мосца мас, райҭа ҟовэлса ромэлса ҳрҵмэнэс иги, ара ҵарҵҟмдэс, арамэд ақундэс цхорэбай саукуной. Rametu esret sheiq'uara ghmertman sopeli ese, vitarmed dzetsa tvysi mkholod-shobili mostsa mas, rahyta q'ovelsa romelsa hrts'menes igi, ara ts'arts'q'mdes, aramed akundes tskhorebahy sauk'unohy.
Latvian/Латвиешу
(lv)
Јо тик љоти Диевс пасаули мылéјис, ка Вињш девис Саву виенпиедзимушо Дéлу, лаи невиенс, кас Вињам тиц, непазусту, бет дабýту мýжыго дзывыбу. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Lithuanian/Лєтувьў
(lt)
Нес Дєвас таип памило пасаулй, јог атидавә саво вєнгимй Сӯнў, кад кєквєнас, курис Јй тики, непражӯтў, бет турәтў амжинӑјй гүвенимӑ. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Ukrainian/Українська
(ukr)
Так бо полюбив Бог сьвіт, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, віруючий в Него, не погиб, а мав життє вічне. Tak bo polyubyv Boh s"vit, shho Syna svoho yedynorodnoho dav, shhob kozhen, viruyuchyj v Neho, ne pohyb, a mav zhyttye vichne.
Azerbaijani/Азәрбајҹан дили
(az)
Чүнки Аллаһ дүнјаны елə севди ки, ваһид Оғлуну оиа верди; буну она көрə етди ки, Она иман едəнлəрин һеч бири һəлак олмасын, һамысынын əбəди һəјаты олсун. Çünki Allah dünyanı elә sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görә etdi ki, Ona iman edәn hәr kәs hәlak olmasın, amma әbәdi hәyata malik olsun.
Dungan/Хуэйзў йүян
(dng)
Анлахў ба дун-яшонди жынму җыму щинэди йимяр, Та ба Тади луә-мур йигә Эрзы ги жынму гигили, җё мый йигә щинфу Та-ди жын бу вучон зэмусы йинавар хуәни. Anlakhu̇ ba dun-i͡ashondi zhynmu jymu shchinedi ĭimi͡ar, Ta ba Tadi luă-mur ĭigă Ėrzy gi zhynmu gigili, jë myĭ ĭigă shchinfu Ta-di zhyn bu vuchon zemusy ĭinavar.
Gagauz/Гагауз
(gag)
Зeрä Аллах öлä пeк сeвді бу дӱннeйі, ані вeрді біріцік Оолуну, кі хeркeзі, кім інанацeк Она, кайбeлмeсін, ама дівeч яшасıн. Zerä Allah ölä pek sevdі bu dünneyі, anі verdі bіrіcіk Oolunu, kі herkezі, kіm іnanacek Ona, kaybelmesіn, ama dіveç yaşasın.
Karakalpak/Қарақалпақ тили
(kaa)
Себеби Қудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Өзиниң жалғыз Улын берди. Оның Улына исенген ҳəр бир адам набыт болмай, мəңгилик өмирге ийе болады. Sebebi Quday bul du'nyani' sonshelli su'ygenlikten, O'zinin' jalg'i'z Uli'n berdi. Oni'n' Uli'na isengen hər bir adam nabi't bolmay, mən'gilik o'mirge iye boladi'.
Kazakh/Қазақша
(kk)
Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Үлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім жаны тозаққа түспей, мэңгілік өмірге ие болады. Öytkeni Quday adamzattı sonday qattı süygendikten, Öziniñ jalğız rwxanï Ülın qurbandıqqa berdi. Endi Oğan senwşi ərkim janı tozaqqa tüspey, méñgilik ömirge ïye boladı.
Kurdish/Курманджи
(kmr)
Чьмки Хwәде ӧса дьнйа һ'ьз кьр, кӧ Кӧр'еф хwәйи тайе т'әне бәрва да, wәки һәр кәсе кӧ wи баwәр бькә ӧнда нәбә, ле жийина wийә һ'әта-һ'әтайе һәбә. Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe.
Kyrgyz/Кыргызча
(ky)
Анткени Кудай бул дүйнөнү ушунчалык катуу сүйгөндүктөн ар бир ишенген адам тозокко түшпөй, тескерисинче түбөлүк өмүрлүү болсун деп жалгыз Уулун курмандыкка берди. Antkeni Kuday bul düynönü uşunçalık katuu süygöndüktön ar bir işengen adam tozokko tüşpöy, teskerisinçe tübölük ömürlüü bolsun dep jalgız Uulun kurmandıkka berdi.
Mongol/Монгол
(mn)
Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. Burhan yertöntsiig ünèhèèr hairlasan tul tsoryn gants Hüügèè ögsön. Ingèsnèèr hüüd itgègč hèn č möhöhgüi, harin mönh am’tai boloh yum.
Tajik/Тоҷикӣ
(tg)
Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад. Zero Xudo çahonro cunon dūst doşt, ki Pisari jagonai Xudro dod, to har kī ba Ū imon ovarad, talaf naşavad, balki hajoti çovidonī jobad.
Turkmen/Түркменче
(tk)
Чүнки Худай дүнйəни көп сөййəнлиги үчин, Оглуна иман эденлериң хич бири хелəк болман, эбеди яшайша говушсын дийип, Өзүниң екеҗе Оглуны берди. Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin, Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ýekeje Ogluny berdi.
Uyghur/Уйғур тили
(ug)
Чүнки Худа дуниядики инсанларни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғлиға ишәнгән һәр бир киши һалак болмай, мәңгүлүк һаятқа еришиши үчүн, Уни қурван болушқа әвәтип бәрди. (Юһанна баян қилған Хуш Хәвәр 3:16) Chünki xuda dunyadiki insanlarni shu qeder söyiduki, özining birdinbir yégane oghligha étiqad qilghan herbir kishi halak bolmay, menggülük hayatqa érishishi üchün, uni qurban bolushqa ewetip berdi. (Uyghur Bible Society, 2005)
Uzbek/Ўзбекча
(uz)
Зеро Худо оламни шунчалик севдики, Ўзининг ягона Ўғлини берди, токи Унга ишонган ҳар бир киши ҳалок бўлмасин, балки абадий ҳаётга эга бўлсин. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, O'zining yagona O'g'lini berdi, toki Unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin.
Notes on the Former USSR versions:
Cyrillic is the source text for the following former-USSR languages:
*Belarusian, Ukrainian, Dungan, Kazakh, Kirghiz and Tajik.

In addition, a cyrillic translation of the Bible exists for the following former-USSR languages:
*Azeri, Gagauz, Karakalpak, Kurdish, Turkmen, Uyghur and Uzbek.
Languages within the Russian Federation
Language Cyrillic Text Latin Equivalent
Russian/Русский
(ru)
Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. (Новый Русский Перевод, НРП 2006) Ved’ Bog tak poljubil ètot mir, čto otdal Svoego edinstvennogo Syna, čtoby každyj verujuŝij v Nego ne pogib, no imel večnuju žizn’. (Novyj Russkij Perevod, NRP 2006)
Adyghe/Адыгабзэ
(ady)
Сыда пӀомэ Тхьэм дунаем ицӀыфхэр ащ фэдизэу шӀу зэрилъэгъугъэхэм къыхэкӀэу, ежь Ыкъо закъор ытыгъ, хэти Тхьэм ЫкъокӀэ шӀошъхъуныгъэ зиӀэр мыкӀодэу къэнэжьыным ыкӀи мыкӀодыжьын щыӀэныгъэ иӀэ хъуным пае. Syda pḣomė Tkh′ėm dunaem it͡shyfkhėr ashch fėdizėu shḣu zėril″ėg″ug″ėkhėm k″ykhėkḣėu, ezh′ Yk″o zak″or ytyg″, khėti Tkh′ėm Yk″okḣė shḣosh″kh″unyg″ė ziḣėr mykḣodėu k″ėnėzh′ynym ykḣi mykḣodyzh′yn shchyḣėnyg″ė iḣė kh″unym pae.
Aleut/Унáӈам тунуý
(ale)
Ма́ликъ Аг̑уг̑уҟъ у̑анъ слуҟъ итух̑таса́даликъ, ма́ликъ Льля́нъ ата́ҟанъ-а́ликъ-аг̑ана́ а́г̑наҟъ, А̊манъ маҥиюх̑та́намъ тамада́га, и̑килага́х̑та, та́г̑а анг̑а́г̑имъ инадука́юлюкъ мата́х̑та ҟули́нъ.
Altai/Алтай тили
(atv)
Кудай телекейди сÿÿген бойынча, сок jаҥыс Уулын берген, Ого бÿткен кажы ла кижи öлÿп калбай, мöҥкÿ jÿрÿмдÿ болзын деп. Kudaj telekejdi süügen bojynča, sok jaṅys Uulyn bergen, Ogo bütken kažy la kiži ölüp kalbaj, möṅkü jürümdü bolzyn dep.
Avar/Авар мацӏ
(av)
Гьаб дуниял Аллагьасе гьедигІанги цІакъ бокьулеб буго: гьес цохІо вугев Вас гьаниве витІана, гьесда божанщинав чи хунгутІизе, гьезие абадияб гІумру насиблъизе. Hab dunijal Allahase hediḣangi ċaq̇ boķuleb bugo: hes coħo vugev Vas hanive viṫana, hesda božanššinav či xunguṫize, hezije abadijab ḣumru nasibłize.
Bashkir/Башҡортса
(ba)
Сөнки Алла донъяны шул тиклем яратты ки, иман килтереүсе һәр кем һәләк булмаһын, ә мәңгелек тормошҡа ирешһен өсөн, Ул Үҙенең берҙән-бер Улын бирҙе.
Sөnki Alla donyanı şul tiklem yarattı ki, iman kilterewse hәr kem hәlәk bulmahın, ә mәᶇgelek tormoşqa ireşhen өsөn, Ul Üźeneᶇ berźәn-ber Ulın birźe.
Buryat/Буряад
(bxr)
Юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэгшэдэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархынь тула Бурхан хадаа газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу.
Ûundèb gèbèl, Hùn tùrèlhitènèj Hùbùùndè ètigègšèdèj hosorongùj, hètè mùnhèdôô amidarhynʹ tula Burhan hadaa gazar dèlhèjn hùnùùdtè ton ehèèr durlaža, ôôryngôô ori gansa Hùbùùe ùrgèl bolgožo ùgôô bšuu.
Chechen/Нохчийн
(ce)
ХІунда аьлча Шен цхьаъ бен воцу КІант дІаваллал дезна Далла хІара дуьне, муьлхха а Цунах тешнарг, хІаллак а ца хуьлуш, Ша волчохь долчу хедар доцучу дахаре кхачийтархьама. XІunda älça Şen cẋaə ben vocu KІant dІavallal dezna Dalla xІara düne, mülxxa a Cunax teşnarg, xІallak a ca xüluş, Şa volçoẋ dolçu xedar docuçu daxare qaçiitarẋama.
Chuvash/Чӑвашла
(cv)
Тĕнчене питĕ юратнăран Турă Хăйĕн пĕртен-пĕр Тăван Ывăлне панă. Çакна Вăл ĕненекенĕсем пĕри те ан пĕтчĕр тесе, ĕмĕрлĕх пурăнăçлă пулччăр тесе тунă. Tĕnčene pitĕ ûratnăran Tură Hăjĕn pĕrten-pĕr Tăvan Yvălne pană. Șakna Văl ĕnenekenĕsem pĕri te an pĕtčĕr tese, ĕmĕrlĕh purănășlă pulččăr tese tună.
Crimean Tatar/Къырымтатарджа
(crh)
Чюнки Алла дюньяны ойле севди ки, Озюнинъ бир Огълуны берди, Онъа инангъан эр бир адам гъайып олмасын, лякин эбедий омюрин аласын. Çünki Alla dünyanı öyle sevdi ki, Özüniñ bir Oğlunı berdi, Oña inanğan er bir adam ğayıp olmasın, lâkin ebediy ömürin alasın.
Digor/Дигорон
(digor)
Хуцау уотæ бауарзта дуйне, æма равардта Æ еунæг Фурти мæлæтмæ, цæмæй Фуртбæл кадæр æууæндуй, е ма фесæфа, фал ин уа æносон цард.
Erzya/Эрзянь
(myv)
Эдь Пазось истя вечкилизе масторлангонть, мик максызе Эсензэ вейкине тиринь Цёранзо тень кисэ: эрьвась, кона кеми Сонзэ эйс, илязо ёма, мекевланк улезэ тензэ пингеде пингень эрямо. Ed' Pazoś ist'a več́kil'iźe mastorlangont', mik maksïźe Eśenze vejkińe t'iŕiń Ćoranzo t'eń kise: eŕvaś, kona kemi Sonze ejs, il'azo joma, mekevlank ul'eze t'enze pinged'e pingeń eŕamo.
Ingush/ГӀалгӀай мотт
(inh)
Дала шийна сел чIоагIа дуккха дезадаларах ер Дуне ший цаI мара воаца воI дIавалар, шех тешараш бовргбоацаш, даима дола вахар царга хургдолаш. Dala šijna sjel č’oag`a dukkxa djezadalarax jer Dunje šij ca` mara voaca vo` d`avalar, šjex tješaraš bovrgboacaš, daima dola vaxar carga xurgdolaš.
Kalmyk/Хальмг келн
(xal)
Юнгад гихлə, Бурхн орчлнд дегд хəəртə болад, Исуст иткдг күн үкл уга, мөңк җирһл эдлтхə гиҗ ор һанцхн Көвүһəн өгсн мөн. Jungad gixlä, Burxn orčlnd degd xäärtä bolad, Isust itkdg kün ükl uga, möñk ǧirhl edltxä giǧ or hancxn Köwühän ögsn mön.
Karachay-Balkar/Къарачай-Малкъар тил
(krc)
Нек десенг Аллах дунияны алай бек сюйгенинден, Кесини жангыз Уланын, Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн бергенди. Nеk dеsеñ Allah duniyanı alay bеk süygеnindеn, Kеsini jañıз Ulanın, Aña iynanñan har adam, jоülmay, ömürlük jaşaulu bоlur üçün bеrgеndi.
North Karelian / Виенан Карялакши (Vienan Karjalakši)
(krl)
Юмала ниятшен тиккяси муаилмуа нийн яийялти, ётта анто оман аинуон Поян, ётта иксикяня Хянех ушкоя еи ёутуис уатух, ваин шаис илмасеникусен елямян.

1900 Translation:
Нійнъ куй нійнъ рупей шуваччёмахъ Юмала муаилманъ, ётта андо оманъ айнуонъ Поянъ, ётта ёкайнуо ужккоя Хянэхь, эй гявіэйсь, но питайсь икугуйзенъ элямянъ.
Jumala niätšen tykkäsi muailmua niin äijälti, jotta anto oman ainuon Pojan, jotta yksikänä Häneh uškoja ei joutuis uatuh, vain šais ilmasenikusen elämän.
Livvi-Karelian / Ливинкаряла (Livvinkarjala)
(olo)
Юмал, качо, суваиччи муаилмуа муга яийял, га андои оман аино Поиян, ку ни ӱкси Хянех ускойис еи хявиес, а суас илманигязен елаиян. Jumal, kačo, suvaičči muailmua muga äijäl, ga andoi oman aino Poijan, ku ni üksi Häneh uskojis ei hävies, a suas ilmanigäzen elaijan.
Khakas/Хакас тілі
(kjh):
Худай, прай кізілерге тың хынғаннаңар, Позының чалғыс Оолғын даа ӧлімге ысхан. Ӏди ызып, Оолғына киртінчеткен полған на кізее ӧлбеске, мӧгі чуртастығ поларға оңдай пирген. Xuday, pray kïzïlerge tıŋ xınğannaŋar, Pozınıŋ çalğıs Oolğın daa ölïmge ısxan. Ӏdi ızıp, Oolğına kirtïnçetken polğan na kïzee ölbeske, mögï çurtastığ polarğa oŋday pirgen.
Komi-Zyrian/Коми кыв
(kpv)
Öд Енмыслы сэтшöм мусаöсь йöзыс, мый сетiс Ассьыс öтка писö, медым Сылы эскысь эз быр, а помтöг олiс. Öd Jenmi̮sli̮ sečöm musaöś jözi̮s, mi̮j śetis Asśi̮s ötka pisö, medi̮m Si̮li̮ eski̮ś ez bi̮r, a pomtög olis.
Kumyk/Къумукъ тил
(kum)
Аллагь дюньяны олай сюе чи, Оьзюню биргине бир Уланын огъар берип къойду. Уланына иман салагъан гьар ким оьлмесин учун, даимлик яшав алсын учун, О шолай этди. Allah düñyanı olay süe çi, Özünü birgine bir Ulanın oğar berip qoydu. Ulanına iman salağan har kim ölmesin uçun, daimlik yaşav alsın uçun, O şolay etdi.
Lezgi / Лезги чӏал
(lez)
Аллагьдиз дуьнья акьван гзаф кӀан хьа на хьи, Вичин авайни-авачир са Хва къурбанд яз гана; Адаз иман гъизвайди терг тахьурай, амма эбеди уьмуьр дин сагьиб хьурай лагьана Аллагьди гьа икI авуна. Allahdiz dyn̡ja aꝗvan gzaf ⱪan ҳa na ҳi, Vicin avajni-avacir sa Xva qurvand jaz gana; Adaz iman ƣizvajdi terg taҳuraj, amma evedi ymyr din sahiv ҳuraj lahana Allahdi ha iⱪ avuna.
Hill Mari/Кырык мары
(mrj)
Йымы сӓндӓлӹкӹм тенге яратен, Ик Ӹшкет Эргӹжӹмӓт пуэн: Эргӹжӹлӓн ӹнянӹшӹ иктӓт ӹнжӹ ям, а курымаш ӹлӹмӓшӹм нӓлжӹ манын, тенге ӹштен. Jə̑mə̑ sändäləkəm tenge jaraten, Ik Ə̑šket Ergəžəmät pueŋ Ergəžəlän əńänəšə iktät ənžə jam, a kurə̑maš ələmäšəm nälžə manə̑n, tenge əšten.
Meadow Mari/Олык марий
(mhr)
Юмо тӱням туге йӧратен, Ик Шкет Эргыжымат пуэн; Эргыжлан ӱшаныше иктат ынже йом, а курымашлык илышым налже манын, тыге ыштен. Jumo tüńam tuge jöraten, Ik Šket Ergə̑žə̑mat puen; Ergə̑žlan üšanə̑še iktat ə̑nže jom, a kurə̑mašlə̑k ilə̑šə̑m nalže manə̑n, tə̑ge ə̑šten.
Moksha / Мокшень кяль
(mdf)
Вдь Шкайсь сяшкава кельгозе масторлангть, нльне максозе фкя-тяка Цёранц, вага мезенди: афоль юма-ара Эзонза фкявок кемайсь, а сатолезе пефтома пингонь эряфть. Vd' Škajś śäškava kel'goźe mastorlangt', nl'ńe maksoźe fkä-t'äka Ćoranc, vaga meźend'i: afol' juma-ara Ezonza fkävok kemajś, a satol'eźe peftoma pingoń eŕäft'.
Nenets / Ненэцяʼ вада
(yrk)
Нум’ тюку я’ тир’ терм’ саць мэневанда нид, Ӈопой Нюримда ми”мы. Нюхунда пунрёда хусувэй хибя ни хаӈгу”, малсяда илам’ ня”маӈгу. Num̧ tjuku ja̧ tiŗ term̧ sаç mėnevаndа nid, Ŋopoj Njurimdа mi”my. Njuxundа punrjodа xusuvėj xibja ni xаŋgu”, mаlsjadа ilаm̧ nja”mаŋgu.
Nogai/Ногай тили
(nog)
Алла бу дуныяды солай бир бек суьйген себепли, ялгыз Улын, Ога ынанганлардынъ аьр бири йойылмай, оьмирлик яшавлы болсын деп, берген.
Ossetian/Ирон æвзаг
(os)
Уымӕн ӕмӕ Хуыцау афтӕ бауарзта дуне, ӕмӕ радта Йӕ Иунӕг Фырты, цӕмӕй Йыл чидӕриддӕр ӕууӕнды, уый ма фесӕфа, фӕлӕ йын уа мыггагмӕйы цард.
Sakha/Саха тыла
(sah)
Тан̨ара а̄н дойдуну солкурдук тапта̄быта, арай Бӓйӓтін соб соготох тӧро̄̈бӱт Уолун, бары Кініӓхӓ ітӓгӓйӓччі ол́бӧтӱн, хата ӧрӱтӱн ты̄нна̄х буоллун діӓн, а̄н дойдуга біӓрбітӓ.
Tan̨ara ān doydunu solkurduk taptābıta, aray Bӓyӓtіn sob sogotoq tӧrō̈büt Uolun, barı Kіnіӓqӓ іtӓgӓyӓççі oĺbӧtün, qata ӧrütün tı̄nnāq buollun dіӓn, ān doyduga bіӓrbіtӓ.
Shor / Шор тили (cjs) Қудай, кижилерди кӧӧленип, Позының чағыс Оғлун да чер ӱстӱнге ызыбысқан. Оғлунға пӱтчаң кижи ӧлбезин теп, ӧлбен қалып, тоозылбас-мӧгӱ чадыйынға кир-парзын теп, сананып, ызыбысқан – теди.
Quday, kijilerdi kөөlenip, Pоzının̡ çağıs Оğlun da çer üstünge ızıbısqan. Оğlunğa pütçan̡ kiji өlbezin tep, өlben qalıp, tооzılbas-mөgü çadıyınğa kir-parzın tep, sananıp, ızıbısqan – tedi.
Siberian Tatar / Сибер тел / Сиберцә (sty) Алла пы төнйаны тың йаратты ғуй, пер генә Улын пиреп ҡуйғынца, әргем Аңа эшәнәтеген үлмәсен өцөн, мәңке өмөрлө пулсын имеш.
Alla pi tônjani tiŋ jaratti ɣuj, per yenâ Ulin pîrep qujɣinca, âryem Aŋa eşânâteyen ûlmâsen ôcôn, mâŋke ômôrlô pulsin îmeş.
Tabassaran/Табасаран чIал
(tab)
Аллагьдиз дюн’я гьаци ккун гъабхьнуки, Дугъу Чан айи-адру сар багъри Бай, Дугъахъ хъугъну, гьарсар кас дукІну даришри, хъа зат ккудудубкІру уьмур ибшри пну, гьаъну гъурбан гъапІну.
Tatar/Татарча
(tt)
Чµнки Аллаћы дµньяны шулкадәр яратты ки, Улына иман китерүче беркем ћәлак булмасын µчен, бәлки мәњгелек тормыш алсын µчен, үзенењ бердәнбер Улын бирде. ǵnki Allaћı dµn’yanı şulqadär yarattı ki, Ulına iman kiterüçe berkem ћälaq bulmasın µçen, bälki mäњgelek tormış alsın µçen, üzeneњ berdänber Ulın birde.
Tuvan/Тыва дыл
(tyv):
Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү өлбезин, харын мөңге амыдыралдыг болзун дээш, Бурган Бодунуң эр чаңгыс Оглун берипкен. Ооң бо делегейниң улузунга ынакшылы ол хире болган-дыр. Aņaa byzyreen kiži byryzy өlbezin, xarƣn mөņge amƣdƣraldƣg bolzun deeš, Burgan Bodunuņ er čaņgƣs Oglun beripken. Ooņ bo delegejniņ uluzunga ƣnakšƣlƣ ol xire bolgan-dƣr.
Udmurt/Удмурт
(udm):
Инмар сокем дуннеез яратӥз, Аслэсьтыз одӥг вордӥськем Пизэ сётӥз, котькудӥз но Солы оскись мурт медаз быры, солэн быронтэм улонэз мед луоз шуыса. Inmar sokem dunńejez jaratiz, Asleśti̮z odig vordiśkem Pize śotiz, kot'kudiz no Soli̮ oskiś murt medaz bi̮ri̮, solen bi̮rontem ulonez med luoz šui̮sa.
Vepsian/Вепсян кель
(vep):
Ведь Сӱнд ом мугa aрмaстaшкaндену нецидя мируд, мишэ aндой Ичезэ ӱксья̈шт Пойгaшт сен тяхт, мишэ кайкуттэ уской Хянелэ я̈ижи элегиш дa элижи игякс. Ved' Sünd om muga armastaškandenu necidä mirud, miše andoi Ičeze üks'jäšt Poigašt sen täht, miše kaikutte uskoi Hänele jäiži elegiš da eliži igäks.
Yupik/Юпик
(Central Siberian Yupik)
(ess):
Туатэн Агаютэм элламиут кэнкэкʼапигцамики кийнган кʼэтунрани цикиутэкаа, кина имна эллийнун уквэлриа тамааскʼэвкэнаку тау͡гаам нангюилнгурмэк унгувангкʼэррэскʼэллуку. Tuaten Agayutem ellamiut kenkeqapigcamiki kiingan Qetunrani cikiutekaa, kina imna elliinun ukvelria tamaasqevkenaku tau͡gaam nangyuilngurmek unguvangqerresqelluku.


Notes on the CIS versions:
*The Cyrillic text is the original text for all CIS Bible versions (except for Karelian, Vepsian and Central Siberian Yupik). Half of the Central Siberian Yupik speakers reside in Russia with the other half in Alaska. The Yupik speakers in Russia use cyrillic, however the Yupik Bible currently exists in the Latin alphabet.


*Since June 2002, Cyrillic is the only official legal alphabet in Russia, hence all the languages in the current CIS use Cyrillic. A notable exception is Karelian, which has not used Cyrillic for the past 30 years. Both Vepsian and Votic still have native speakers who write their languages in Cyrillic.Languages of Eastern Europe:
Language Cyrillic Text Latin Equivalent
Albanian/Шкїип
(sq)
Сепсе Перъндиа е деши акї ботън, са δа Бирин е тиѣ тъ ветъмлиндурин, кїъ, кушдо кїъ бесон нъ тъ, тъ мос хумбасъ, пор тъ кетъ ѣетъ тъ пърѣетшме. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. (Bibla Shqip, ALBB)
Bulgarian/Български
(bg)
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Zashtoto Bog tolkova v"zljubi sveta, che dade SvoJa Edinoroden Sin, za da ne pogine ni edin, kojto vJarva v Nego, no da ima vechen zhivot.
Czech/Чештина
(cs)
Неботь Бух так миловал свєт, же дал све́хо йеднорозене́хо Сина, аби жа́дни́, кдо в нєй вєржи́, незахинул, але мєл вєчни́ живот. (Пржеклад 21. столети́, 2009) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Překlad 21. století, 2009)
Finnish/Суомі
(fi)
Сіллӓ ніін он Юмала мааілмаа ракастанут, еттӓ хӓн антоі аінуцинтиісен Поіканса, еттеі иксікӓӓн, ёка хӓнеен ускоо, ёутуісі кадотуксеен, ваан хӓнеллӓ олісі іанкаіккінен елӓмӓ. (Рааматту кансалле, 2012) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Raamattu kansalle, 2012)
Hungarian/Маѓар
(hu)
Мерт ӯѓ шеретте Истен а вилягот, хоѓ еѓшӱлöтт Фият адта, хоѓ аки хиш ӫбенне, ел не весшен, ханем öрöк элете леѓен. (Маѓар Библиатярсулат, 1975) Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Magyar Bibliatársulat, 1975)
Macedonian/Македонски
(mk)
Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој, кој верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот. Zašto Bog tolku go vozljubi svetot, što Go dade Svojot Edinoroden Sin, ta sekoj, koj veruva vo Nego, da ne zagine, tuku da ima večen život.
Polish/Пољски
(pl)
Аљбовем так Бѡг умиловал сьвят, жэ Сына свэго еднородзонэго дал, абы кажды, кто вэњ вер̌ы, не згинѫл, аљэ мял живот вечны. (Бибљя Варшавска, 1975) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Biblia Warszawska, 1975)
Romanian/Ромынэ
(using Moldovan Cyrillic)
(ro)
„Фиинд-кэ атыт де мулт а юбит Думнезеу лумя, кэ а дат пе сингурул Луи Фиу, пентру ка оричине креде ын Ел сэ ну пярэ, чи сэ аибэ вяца вешникэ”. (Корнилеску, 2014) Fiind-că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Cornilescu, 2014)
Serbian/Српски
(sr)
Јер, Бог је толико волео свет да је дао свога јединорођеног Сина да ко год у њега верује не пропадне, него да има вечни живот. Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ko god u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život.
Slovak/Словенчина
(sk)
Лебо так Бох миловал свет, же дал свойхо йедине́хо Сина, аби ник, кто в нехо вери́, незахинул, але мал вечни́ живот (На́дей пре казде́хо, НПК 1993) Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. (Nádej pre kazdého, NPK 1993)
Slovene/Словеншчина
(sl)
Бог је намреч свет тако љубил, да је дал својега единоројенега Сина, да би се нихче, кдор верује вањ, не погубил, ампак би имел вечно живљење. (Јубилејни превод Нове завезе (ЈУБ), 1990) Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. (Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB), 1990)

Notes on the Eastern European versions:
*The following Eastern European languages use Cyrillic as their main writing system: Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Serbian, Ukrainian.

*The Romanians had been using the Romanian Cyrillic alphabet between the 16th–19th centuries. The Moldovan Cyrillic alphabet was in official use in Moldova from 1924 to 1932 and 1938 to 1989. It is still the official writing system in Transnistria.

*The Polish Cyrillic is based upon the Polish Latin → Cyrillic transcription table , developed by Bartosz Uszko from Poland. He believed that since Polish is a Slavic language, it should be possible to write it with the Cyrillic alphabet.
Here is another online Polish transliterator developed by Jan van Steenbergen in 2008.
Russian Poland existed between 1815–1867 and from 1867-1915, Poland was made an official part of the Russian Empire. There were historical attempts by Tsar Nicholas I to cyrillify Polish during the mid-19th century.

*The Hungarian Cyrillic is based upon this transcription table (on the omniglot website) devised by Mr S.P. Bateman in 1945 who wanted to make it easier for Hungarians to learn Russian as a second language.

*The Finnish Cyrillic is based upon this transcription table devised by Chris Winther. Between 1809–1917, Finland was an autonomous part of the Russian empire with the Russian language made the official language of administration from 1899. However there is no evidence of attempts to cyrillize Finnish.

*The Lithuanian Cyrillic was used to some extent between 1864-1904 to write Lithuanian. The Lithuanian Cyrillic alphabet used here is based upon this transcription table created by Mr Noah Shamley.

*The Czech Cyrillic alphabet used here is based upon this transcription table. Although modern Czech does not have a history of being written in modern Cyrillic, there was a very brief time in the 900s when the slavs who lived in the area of the present day Czech Republic used the Glagolitic alphabet, but they abandoned it when they embraced Western Christianity through Rome instead of Eastern Christianity through Constantinople. The modern day Cyrillic script and Glagolitic script are two different scripts.
Cyrillic was developed by Bulgaria and spread out to eastern Orthodox countries in time, where majority of the Western Slavs were already established as a Christian Latin kingdom. Cyrillic was unknown to any territory compromising Bohemia, Silesia, Moravia, Slovakia, Pannonia, or southern Poland (Source).

*The earliest known Albanian text is written in the Latin alphabet dating from 1462. However, Albanian has been written using the Greek alphabet, the Cyrillic alphabet, and Arabic script. There were also at least two invented scripts, Elbasan (18th century) and Beitha Kyuku (19th century), neither of which had much success.

*The Turkish Cyrillic New Testament has been published for Turks living in Bulgaria (they comprise 8% of the population there) whom use cyrillic on a daily basis. The Turks in Bulgaria. For more info, see the Bulgarian Turk article.


Notes on the former USSR Cyrillic versions:
*The following former USSR languages still use Cyrillic as their main writing system: Dungan, Kazakh, Kyrgyz, Mongol, Tajik.

*Uzbek Cyrillic was officially used between 1940–1992. Although the Latin script was officially adopted after 1992, the use of Cyrillic is still widespread, especially in adverts and signs. In newspapers, scripts may be mixed, with headlines in Latin and articles in Cyrillic.

*The Uyghur Cyrillic alphabet was introduced since 1937 and officially used between 1949 - 1959. It is still used by Uyghurs permanently residing in the former USSR countries.

*Karakalpak was officially written in Cyrillic from 1940 - 1991. After 1991, the Latin script was officially adopted. Whilst the use of Latin script is now widespread in Tashkent, its introduction into Karakalpakstan remains gradual.

*Azerbaijani Cyrillic was officially used from 1938 to 1991. Since 2001 the current Latin alphabet was introduced, although the transition to it has been rather slow.

*Both Armenian and Georgian are not written in Cyrillic and are written in their native scripts. The Georgian Cyrillic transcription is based on this Georgian -> Cyrillic transliterator whilst the Armenian Romanization is based on this Armenian --> Latin transliterator The Cyrillic Armenian was kindly helped by native Armenians who can speak Russian very fluently.

If you have the unicode text for John 3:16 in any other minority language of Russia, the former USSR, or Eastern Europe, then you can send me an email and also state the Bible version that the translation relates to.

 

If you spot any mistakes or have any recommendations for improvement, simply leave a comment below or click on "Report Mistake" to send me a message, Thank you and enjoy!  

  

See also:
* John 3:16 in various languages of Europe

* John 3:16 in various languages of China & East Asia


  
  Last changed: August 18, 2016 Report mistake
 
   

No comments:

Post a Comment